VOG

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met minderjarigen bij onze zwemvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarige en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als zwemvereniging is het onze taak om voor die veilige omgeving te zorgen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zie dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen. Het vragen van een VOG van vrijwilligers is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie en andere discriminerend of intimiderend gedrag.

Welke maatregelen hebben wij getroffen en/ of gaan wij nemen?

  • Het aanvragen van een VOG voor onze vrijwilligers die met jeugd werken
  • Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon
  • Vragen aan nieuwe vrijwilligers naar vorige vrijwilligersactiviteiten en deze indien mogelijk nagaan.
  • Het onder de aandacht brengen van gedragsregels. (NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties).
  • Het aanstellen van een VOG coördinator en Beheerder van de VOG administratie

Voor wie moet een VOG worden aangevraagd?

Voor de volgende functies zal een VOG worden aangevraagd:

  • Trainers
  • Bestuursleden
  • Commissieleden en alle andere vrijwilligers die met minderjarige werken
  • Vertrouwenscontactpersoon

Wie bepaald of ik mijn VOG krijg?

Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag ( COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam van de aanvrager van de VOG staan. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat Uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG aangevraagd is, dan wordt de VOG toegekend.

Aannamebeleid

Voor alle medewerkers die actief met de jeugd bezig is zal een VOG worden aangevraagd. Iedereen wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels. Indien geen VOG kan worden overlegd zal de medewerker niet zijn/haar functie kunnen continueren.

Beheer van de administratie 

De documenten worden gearchiveerd bij VOG coördinator en Beheerder van de VOG administratie en de vertrouwenspersoon hebben toegang tot deze documenten. Binnen Z.V. Scheldestroom is dat Frank Scheele die deze taak uitvoert en is bereikbaar via vog@scheldestroom.com