Algemene Leden Vergadering 24 maart 2023

6 March 2023 20:30 uur in de Multifunctionele Ruimte Sporthal de Eenhoorn

Algemene Ledenvergadering van Zwemvereniging Scheldestroom

Vrijdag 24 maart 2023 om 20:30 uur.

Deze vergadering wordt gehouden in de multifunctionele ruimte Sportcomplex De Eenhoorn in Oostburg.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2022

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Jaarverslag secretariaat

6. Verslag kascontrole

7. Financieel verslag penningmeester

  • A. Behandeling financieel verslag
  • B. Verkiezing leden kascontrole 2023
  • C. Vaststelling begroting 2023
  • D. Vaststelling contributie 2024

8. Jaarverslagen Zwemcommissie en Werkgroepen

9. Benoeming Zwemcommissie door bestuur

10. Evenementen 2023

11. Verkiezing bestuursleden

  • A. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar zijn: Jeroen Hertogh (secretaris) Frank Scheele
  • B. Periodiek aftredend en herkiesbaar is: Tonny Vinke
  • C. Kandidaat bestuurder (op voordracht van het bestuur) Jeanette Huigh (functie: secretaris)

Met inachtneming van artikel 12 lid 6 van de statuten kunnen andere kandidaten zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris tot één week voor de vergadering via secretariaat@scheldestroom.com

12. Jubilarissen

13. Rondvraag

14. Sluiting